پیشینه تاریخی خراسان شمالی:

بر اساس شواهد و مستندات تاریخی حاصل از بررسی های باستان شناسی، پیشینه تاریخی این استان به دوران نوسنگی حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ سال قبل می رسد. در برخی از محوطه های تاریخی کشف شده در این استان آثاری از ارتباط با دور دست و در خارج از فلات ایران مشاهده گردیده که معرف پویایی فرهنگ های منطقه در دوران پیش از تاریخ است. در دوره اشکانی، خراسان به عنوان خاستگاه قوم پارت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و آثار مکشوفه نشان دهنده حضور فعال این قوم در پهنه کنونی خراسان شمالی است. قرار گرفتن این خطه در مسیر جاده ابریشم نیز موجب رونق اقتصادی و اجتماعی آن در دورانهای مختلفی تاریخی بخصوص ساسانی گردیده به نحوی که طی قرون نخستین اسلامی چهره های درخشان و نامداری از این خطه به خاسته است.

حسینیه جاجرمی

:Historical background of the North Khorasan province

The historical background of the province, back to Neolithic period from about 5000 to 8000 years ago based on historical evidence from Archaeological research. There are traces of communication outside the Iranian plateau in some part of historical sites discovered in this province, that reflects mobility of the cultures of region in prehistoric times. Khorasan has enjoyed a special status as origin of Parthian people, and discovered things reflect the active presence og these people in the current area of North Khorasan in Parthian period the placement of this territory on Skill road has also boosted its economic and social prosperity in various historical periods especially Sasanid empire insofar have There have lived many well-known people in this territory during the Islamic first centuries.